îu NpÓpm drldp

kh®õepÛp dlpgÿdu, qÓNyZ `fd¡ðfu;
cÿep cÿe õhê`p kpìepìeL©Ðõ_„ ìeh[õ\sp.
qÓNyZdeu, `fd¡ïhfu, dlpgÿdu.
S ¡ b^p_y „ ApqvLfZ R ¡; s¡S> kQfpQf S Nsdp„ âNV
A_¡ AâNV$ ê`¡ fl¡gu A¡S> NpÓpm R ¡.

Npd fpZ A_¡ t`Xpfp Npd_p hp„Lmp_¡ Lp„W¡ dlpv¡h_y „ d„qvf R ¡ Ðep„ `l¡gp„
S dv[‚ Frj_p¡ Apîd lsp¡. S dv[‚ ^d®`Ð_u Np^u fpÅ_u vuLfu \sp„ lsp„. s¡_p
cpB A_¡ rhðprdÓ Frj bÞ_¡ Np„^ukys lsp.

Npd fpZ A_¡ t`Xpfp Npd_p hp„Lmp_¡ Lp„W¡ dlpv¡h_y „ d„qvf R ¡ Ðep„ `l¡gp„ S dv[‚ Frj_p¡ Apîd lsp¡. S dv[‚ ^d®`Ð_u Np^u fpÅ_u vuLfu \sp„ lsp„. s¡_p
cpB A_¡ rhðprdÓ Frj bÞ_¡ Np„^ukys lsp. S dv[‚ Frj_¡ Qpf qvLfp lsp s¡dp„ `fiyfpd S ¡ rhÛpæepk Lfhp `pspmdp„ Nep Ðepf¡ s¡d_p r`spÆ_p L l¡gy „ L¡ Äepf¡ `©Õhu ^° yS hp gpN¡ Ðepf¡ sdpf¡ kdÆ g¡hp_y „ L¡ dpfp„ dps r`sp D`f Apas Aphu R ¡.
lh¡ A¡L$ hMs kl÷pS® y _ fpÅ epÓp Lfhp _uLm¡gp ApMp v¡idp„ c°dZ Lfsp lsp Npd fpZ_¡ t`Xpf¡ Apìep gphgíLf kp\¡ lsy „ A_¡ fpZu `Z kp\¡ lsp„ s¡Ap¡ S dv[‚ Frj_p Apîd\u \p¡X¡ v|f Dsep® Ðep„ `pk¡ hph lsu Ðep„ S dv[‚ Frj_p ^d®`Ð_u f¡ÏLp `pZu cfhp Apìep„ Atlep kl÷pSy ® _ fpÅ A_¡ fpZu L¡ S ¡ f¡ÏLp_u bl¡_ \sp„ lsp„ s¡Ap¡ gp„bp kde¡ A¡LpA¡L$ dmsp„ Frj `Ð_u A¡ fpS fpS ¡ðfu bÞ_¡
bl¡_p¡ lp¡hp\u ÅZ \B, bÞ_¡ bl¡_p¡ â¡d\u c¡Vu `Xu. Ðep„\u Apîd¡ Aphu Frj `Ð_uA¡ S dv[‚_¡ hps Lfu L¡ dpfp„ _p_p bl¡_ s\p b_¡hu gphgíLf kp\¡ epÓp Lfsp„ Lfsp„ Apîd_u hph `pk¡ Dsep® R ¡. Ap`Z¡ s¡Ap¡_y „ â¡d`|h®L$ õhpNs Lfhy „ Å¡BA¡ FrjA¡ ^Zue _p `pXu R sp„ hpf„hpf ApN°l Lfhp_pLpfZ¡ A_¡ kh® i[¼sdp_ A¡hp FrjA¡, `Ð_u_¡ fpÆ fpMhp Apop Ap`u L¡, sd¡ ÅAp¡ A_¡ Apîddp„ fp¡Lphp_y „ Apd„ÓZ Ap`u Aphp¡.
Frj `Ð_uA¡ S B_¡ fpÅ A_¡ fpZu_¡ Apd„ÓZ Apàey „. Apd„ÓZ dmsp S> gphgíLf kp\¡ fpÅ fpZu Apîddp„ Apìep„ A_¡ \p¡Xp¡ kde fp¡Lpep.
Al] S dv[‚ FrjA¡ `pR u dp¡Lghp_u ifs¡ BÞÖ `pk¡\u Lpdv|Np® Npe d„Nphu. Lpdv|Np® Npe Aphsp„ S> FrjA¡ Npe_¡ Apop LfuL¡ sdpf¡ kl÷pSy ® _ fpÅ_y „A_¡ k¥ Þe krls kh£_u k¡hp Lfhp_y „, îd v|f Lfhp_y „ s\p S dpXhp_y „ Lpe® Lfhp_y „ R ¡.
Lpdv|Np® Npe kh£_¡ dp_hp[ÃR s cp¡S _ kpdN°u `ufku S dpX¹ep A_¡ k„sp¡j `dpX¹ep¡. Lpdv|Np®_¡ Å¡B fpÅ_p vugdp„ rhj_p luS> fp¡`pep„. s¡Ap¡A¡ fpZu_¡ Lüy „. sdpfp bl¡_ dp¡Vp R ¡ s¡Ap¡ rhvpe Ap`¡ Ðepf¡ Ap Lpdv|Np® Npe dp„Nu g¡Å¡ Aphu Npe sp¡ Ap`Zp fpÄedp„ S> ip¡c¡. \p¡Xp kde `R u Äepf¡ fpÅ `p¡sp_p fkpgp kp\¡ S hp s¥epf \ep Ðepf¡ Frj A_¡ s¡d_p `Ð_u s¡Ahttp://gatralmandirbabda.com/about/?fl_builder#fl-builder-settings-tab-advancedp¡_¡ rhvpe Ap`hp Apìep„ Ap sL_p¡ gpc gB fpÅ-fpZuA¡ Lpdv|Np® Npe_u dp„NZu Lfu, Npe gB_¡ Ad¡ rhvpe \Biy „ A¡hy „ S Zpìey „ S dv[‚ FrjA¡ S Zpìey „ L¡ Ap Lpdv|Np® Npe dpfu _\u Ðepf¡ kl÷pSy ® _ fpÅ bmS bfu\u Npe gB S hp s¥epf \ep¡ Frj fpÅ_u ApNm gpQpf b_u ce A_¡ ^pL_p dpep® ^y °S hp gpÁep d_dp„ _¡ d_dp„ FrjA¡ Lpdv|Np®_y „ õdfZ Ley ¯. L¡ `©Õhu ^° yS hp gpNu.
`pspmdp„ Ne¡gp `iyfpd_¡ syfs S> Mbf \B_¡ ÓpX$ _p„Mu Ðepf¡ s¡_p dyMdp„\u A¡L$ ÷u õhê`¡ i[¼s âNV$ \B S ¡ k|e® kdp_ s¡S õhu lsu. s¡d_p lp\dp„ qÓi|m lsy „. Ap i[Ls õhê`pA¡ kl÷pSy ® __p k¥ Þe_p¡ _pi Lep£. fpÅ cpNu_¡ _pWp¡ Ap fus¡ `fiyfpd A_¡ Frj_¡ klpe Lfhp dpV¡ Lpdv|Np®A¡ âNV$ Lf¡g i[¼s A_¡ Lpdv|Np®_¡ bÞ_¡ S Z lp\ Å¡Xu `N¡ `Xep Lpdv|Np® `pR u õhN®dp„ Qpgu NB. Ap fus¡ S ¡ i[¼s Lpdv|Np® Npe_p d|Mdp„\u DÐ`Þ_ \B s¡_y „ _pd FrjA¡ NpÓpm fp¿ey „ Ðepf\u Ap v¡hu NpÓpm sfuL¡ `yÅe R ¡. s¡ hMs¡ QpfZ gp¡Lp¡ dpspÆ_¡ Lymv¡hu sfuL¡ `yS sp lsp.

dpspÆ_p õ\p_Lp¡

NpÓpm dpspÆ_y „ â\d DÐ`rÑ õ\p_ fpZ_¡ t`Xpfp R ¡ S ep„ S dv[‚ Frj_p¡ Apîd `Z R ¡. buSy „> õ\p_ S| _pNY$ `pk¡ Aph¡gp vpÓpZp Npd _ÆL$ Np¡^dp„ Xy „Nf `f R ¡ ÓuSy „> õ\p_ Åd_Nf `pk¡ Ly „Ypmp Npd R ¡ Ðep„ s¡ Lp¡Yphpmu L l¡hpe R ¡. Qp¡\y „ õ\p_ Yp„Ldp„ R ¡. s¡_¡ Ðep„ gp¡Lp¡ ^p_phpmu sfuL¡ Ap¡mM¡ R ¡. s¡ fpS `|s A_¡ LpWu gp¡Lp¡_u Lymv¡hu sfuL¡ `yÅe R ¡. `p„Qdy „ õ\p_ cpfphpXp Npd `pk¡ bfXp Xy „Nfdp„ rkdpZu Npd_p rkdpX¡ bpbXdp„ îu NpÓpm dpB Aphm_u kp\¡ rbfpS dp_ R ¡. R Wy „$ õ\p_ hkBdp„ R ¡ A_¡ R ¡ëgy „ kpsdy „ kp\p dp¡Xpvf Npddp„ R ¡.

bpbXpdp„ dpspÆ

`l¡gp_p„ kdedp„ bpbfp _pd_p¡ QpfZ kudpZu Npddp„ DNdZp cpNdp„ Aph¡g _¡kXpdp„ fl¡sp¡ lsp¡. s¡ Yp¡f Yp„Mf fpMsp¡ lsp¡. kp¥fpô²$ `„L\dp„ `l¡gp„ blpfhVuepAp¡_u lpL$ hpNsu lsu. Å¡Ý^p¡ dpZ¡L, dymy dpZ¡L$ A_¡ dep¡ dpZ¡L$ _pd_p hp^¡f blpfhVy „$ M¡Xu `pR p afsp„ Np¡^dp„ Xy „Nf `pk¡\u r_Lýep Ðepf¡ fõspdp„ A¡L$ k¡gy Aº ¡ Qy „vXu `Xep lsp„ s¡ dymy dpZ¡L_u _S f¡ `Xsp s¡Z¡ Op¡Xp¡ `f\u Dsfu gB gu^p„ A_¡ ApNm Qpëep„ Ðep„ fõspdp„ A¡L$ bpB fõsp hÃQ¡ApXu`Xu lsu s¡_y „ ê` Q„Ödp_p qLfZp¡ kdp_ DÄS hm lsy „ bpBA¡ lku_¡ Lüy „ sy „ d_¡ Lep„ gB S Bi dymy dpZ¡L¡ rhh¡L\u S hpb hpýep¡. ly „ sd_¡ Apvf `|h®L$ dpfp L|mv¡hu sfuL¡ `|Æi. Ap` dpfp `f âkÞ_ \pAp¡. dpspÆA¡ Lüy „, d_¡ Lep„ _uQ¡ d|Lsp _l] Å¡ _uQ¡ dyLip¡ sp¡ ly „ Aphui _l] ApVgy „ L lu s¡ AÖíe \B Nep.
dymydpZ¡L¡ rhQpey ® d¢ S ¡ Ap k¡gy A_¡ Qy „vXu gu^p R ¡ s¡ Np¡^dphpmu dp_p„ li¡ dpspÆ dpfp `f âkÞ_ \pe R ¡ s¡Ap¡ k¡gy „ A_¡ Qy „vXu sghpfu bp„^u Ðep„\u ApNm Qpëep A_¡ bpbX¡ Apìep. bpbfp¡ QpfZ A_¡ dymydpZ¡L$ bÞ_¡ rdÓp¡ lsp. bÞ_¡ dýep fpd fpd Lep® A_¡
bpbfp QpfZ¡ dymy_¡ S çep `R u S hp ApN°l Lep£. dymydpZ¡L$ Lüy „ L¡, dpfu `pk¡ k¡gy, Qy „vXu R ¡ s¡ Lep„ fpMy „ ? bpbfpA¡ Lüy „ dpfp Lymv¡hu Aphmdp„ rbfpS ¡ R ¡ s¡_u `pk¡ fpMp¡, dymyA¡ Lyhp `pk¡ Aphmdp„ rbfpS sp„ lsp s¡d_u `pk¡ k¡gy „ Qy „vXu, sghpf d|Lu A_¡ S dhp Nep. S çep `R u `pR p Aphu sghpf, k¡gy „ Qy „vXu g¡hp Nep Ðepf¡ dymy dpZ¡L\u s¡ D`Xep _lu Ðepf¡ `pk¡_p _¡kXpdp„\u
Lp^¡gp _pd_p¡ QpfZ Aphu L l¡hp gpÁep¡ cpB dpspÆ cg¡ Al] `^pf¡ Ad¡ s¡Ap¡_¡
Lymv¡hu sfuL¡ Aphmdp„ kp\¡ `yÆiy „.
""Ap^i[¼s s| „lu `fd¡ðfu, A_¡L$ ê`¡ Ahsfu,''
bpbX¡ b_u NpÓpm âÐen `fd¡ðfu.
dymydpZ¡L$ L l¡hp gpÁep¡, dpf¡ lh¡ iy „ Lfhy „ Ðep„ Lp„^¡gp QpfZ_u dp S ¡ Np„Xu lsu s¡ lpLgp `XLpfp dpfsu ^|Zhp gpNu A_¡ L l¡hp gpNu, khp NS> k¡gy „ spf¡ Ðep„ gB Å A_¡ `|ÄS ¡ ly „ spfu fnp Lfui, ly „ NpÓpm Ry „> Ðepf¡ S> Np„Xu NpÓpm _pd `Xey „.
ApS ¡ sp¡ îu NpÓpm dpspÆ_¡ b°pûZ, nqÓe, h¥íe A_¡ iyÖ b^p S> `|S ¡ R ¡. dp NpÓpm_u gugp Avc|s R ¡. hp„TZu ÷uAp¡_¡ dpspÆ `f îÝ^p fpMhp\u bpmL_p¡ S Þd \pe R ¡ A_¡ Ap_„v$ rhcp¡f b_u Åe R ¡ g„NXp, A`„N, hp hpmp, lp\¡ `N¡ Mp¡Xhpmp dpZkp¡_¡ dpspÆ_p vi®_ Lfhp\u vy:M dV¡ R ¡ A_¡ kyMu \pe R ¡.
dpsp_p `pf¡ d¡mp¡ cfhp_y „ rhi¡j dlÐh R ¡, Lp¡B Lp¡B oprsdp„ â\d `yÓ S Þd \sp AQ|L$ d¡mp¡ cf¡ R ¡ A_¡ `pfÏ„ QYph¡ R ¡. dpspÆ_y „ õ\p_ `yfpZy „ R ¡ Al] `l¡gp hph_¡ Lp„W¡ hp„Lmp¡ lsp¡. k„hs 1933_u kpgdp„ b„Npmu _pfZbp`y Aph¡gp A_¡ fl¡gp, dpspÆ_p AÞe c¼sp¡ îu dp^pcpB äyVhpmpA¡ dpspÆ_u fÅ gB `pLp¡ êd dpspÆ dpV¡ b_ph¡gp¡ bpvdp„ bp`y dpV¡ _rmep„ s\p `sfp„hpmp _p_p dp¡Vp„ Ty „`Xp b_ph¡gp„ Ap bp`|_p¡ õhN®hpk \sp„ d„qvf_u
ìehõ\p XpdpXp¡m \B Ne¡gu.
k_¡ 1973 dp„ bpbycpB bpfp¡V¡ îu l_ydp_vpk bp`y_¡ bpbX¡ dp¡Lëep„ Ðep„ \p¡Xp
kdedp„ cpf¡ hphpTp¡Xy „$ \sp„ Ty „`Xp `Xu_¡ `pvf \sp„ dpspÆ _p Np¡Wu s\p T©`Xp `pLp„ dLp_ b_phXpìep„ bpLu fl¡g Lpd Lfi_vpk lp¡\uÆA¡ `yê„ Lfu Ap`¡g R ¡. k_¡. 1977dp„ dpspÆ_p d„qvf_y „ V² õV$ fQpey „ Ap V² õV$ Üpfp d„qvf_p c„Xp¡mdp„ cprhL$ cLsp¡ Üpfp Aph¡g apmp¡ õhuLpfhpdp„ Aph¡ R ¡.
h¥ipM hvu Adpk_p¡ qvhk A¡ d¡mp_p¡ qvhk A_¡ _¥h¡^_p¡ Ap qvhk R ¡. Ap qvhk bpbXp_p¡ d¡mp¡ rlgp¡mp g¡ R ¡.

-: bpbXp Npd :-

bfXpdp„ bpbXp¡ `|Ä_ue õ\p_ R ¡ s¡_u `XM¡ S> NpÓpm v¡hu_y „ b¡kÏ„ R ¡e `p¡fb„vf \u Åd_Nf M„cpmuep vp¡Xu S su kXL$ NpÓpm_p \p_L$ `pk¡\u vi®_ Lfu_¡ Åe R ¡. Ap kXL$ õV¡V$ lpBh¡ lp¡e hpl_ ìehlpf kpfp¡ Qpg¡ R ¡. \pLep„-`pLep„ ÅÓpmyAp¡ dpV¡ dpspÆ_p õ\p_Ldp„ S> fl¡hp_u A_¡ fkp¡C_p hpkZp¡_u kNhX$ R ¡ Qp¡huk e LgpL$ `pZu_u kNhX$ fl¡ R ¡. NpÓpm_p \p_L_¡ afsu h„Xu dp\p¡Xy „$ dp\p¡Xy „$ rih_p bpZ_¡ h]Vu_¡ b¡W¡g arZ^f_u S ¡d h]Vmu_¡ `Xu R ¡. h„Xu_u `XM¡ hph Ad©s S ¡hp `pZu\u Sy N-Sy N\u sfõep_u sfk Wpf¡ R ¡. bfXp_p„ `XMpdp„ O|cgu_p„ M„qXe¡fp¡ fpZp_p„ fpS _u hpsp® ApS ¡ e L l¡ R ¡ bNp^pf D`f lgpdZ S ¡Whp¡ ApS ¡ `Z v| lp Npe R ¡. `¡V$ d¡gp dp_hu S ¡hp¡ JXp¡ A_¡ `lp¡g¡ c|Mbfp_p¡ hp„Lmp¡ N¡Xdp„ \B_¡ hep¡ Åe R ¡.

-: NpÓpm dpspÆ_u Apfsu

ly „ sp¡ Apfsu Dspê„ ... ... ... ... ... NpÓpm dphXu, 2
bpbXp hpmu f¡ ... ... ... ... ... NpÓpm dphXu.
ly „ sp¡ ... ... ... ...
Np¡^dp„ Xy „Nf hpmu f¡ ... ... ... ... ... NpÓpm dphXu.
ly „ sp¡ ... ... ... ...
kl÷pSy ® _ lf_pfu f¡ ... ... ... ... ... NpÓpm dphXu.
ly „ sp¡ ... ... ... ...
hkpB hpmu f¡ ... ... ... ... ... NpÓpm dphXu.
Ly „Ypmp_u Lp¡Yphpmu f¡ ... ... ... ... ... NpÓpm dphXu.
ly „ sp¡ ... ... ... ...
Yp„L_u ^p_phpmu f¡ ... ... ... ... ... NpÓpm dphXu.
fpZ _¡ t`Xpfp_p„ f¡ ... ... ... ... ... NpÓpm dphXu.
ly „ sp¡ ... ... ... ...
Mp¡Xpvfdp„ rbfpS su f¡ ... ... ... ... ... NpÓpm dphXu.
ly „ sp¡ Apfsu Dspê„ f¡ ... ... ... ... ... NpÓpm dphXu.

S eîu NpÓpm dpspÆ_p¡ \pm

lp¡ dpfu dphXu f¡ NpÓpm_¡ v¡ Å¡ S dpXu.
Yp¡gp_¡ Yp¡Lfp„, kp\¡ R ¡ sghV
g`pku R ¡, Ou hpmu f¡ ......lp¡.
dpfu dphXu_¡ v¡Å¡ S dpXu
Np¡m_¡ Ou\u Qp¡Mp b_pìep,
dN b_pìep fkvpf ......lp¡.
dpfu dphXu_¡ v¡Å¡ S dpXu
`p_ kp¡`pfu gh]N_¡ A¡gQu
v¡ Å¡ N„Np S d_p L¡fp„ S mf¡ ......lp¡.
dpfu dphXu_¡ v¡Å¡ S dpXu
dpspÆ_p¡ \pm S ¡ Lp¡B â¡d\u Npe.
L l¡ l_y L|m_u h©qÙ \pe ......lp¡.
dpfu dphXu_¡ v¡ Å¡ S dpXu